top of page

Regulamin e-karty podarunkowej

Poniżej przedstawiam Ci jako Kupującemu Regulamin kart podarunkowych w prowadzonym przeze mnie sklepie znajdującym pod adresem internetowym olajarczewska.com/sklep . Niniejszy regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z e-Kart podarunkowych.

Przypominam, że właścicielem sklepu, a jednocześnie wystawcą e-Kart podarunkowych jest Aleksandra Jarczewska Ojojoj_art, prowadząca działalność nierejestrowaną pod adresem: Nasypowa 11/88, 81-177 Gdynia. 

Wszlkich  odpowiedzi na pytania udzielę mailowo pod adresem info@olajarczewska.com .

 

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

  • e-Karta podarunkowa – bon towarowy wydany na okaziciela, który może zostać zrealizowany wyłącznie za pośrednictwem Sklepu jako forma zapłaty za produkty dostępne w Sklepie; każda e-Karta podarunkowa to unikalny kod, który posiada wartość nominalną brutto oraz datę ważności,

  •  Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zakupiła lub zamierza zakupić e-Kartę podarunkową od Wystawcy,

  •  Konsument – osobę fizyczną dokonującą z Wystawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

  • Regulamin – niniejszy Regulamin, dostępny pod  adresem: olajarczewska.com/regulamin-e-karty-podarunkowe

  • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://www.olajarczewska.com/sklep

  • Wystawca – Aleksandra Jarczewska Ojojoj_art, prowadząca działalność nierejestrowaną pod adresem Nasypowa 11/88, 81-177 Gdynia.


§ 2 Ogólne warunki wydawania e-Kart podarunkowych

Wystawca oferuje do sprzedaży w Sklepie e-Karty podarunkowe, które Kupujący mogą nabyć za cenę odpowiadającą wartości nominalnej e-Karty podarunkowej.

e-Karta podarunkowa może zostać zrealizowana wyłącznie w Sklepie.

e-Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne ani w całości, ani w części. Nie podlega również zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji, w której Konsument skutecznie odstępuje od umowy sprzedaży e-Karty podarunkowej. W przypadku, gdy wartość zakupów jest niższa niż wartość e-Karty podarunkowej Sklep nie zwraca Kupującemu różnicy.

Okres ważności e-Karty podarunkowej wynosi 3 miesiące od dnia jego wystawienia. Data ważności e-Karty podarunkowej jest każdorazowo określona w treści wydawanej Kupującemu Karty.podarunkowej. e-Karta podarunkowa niewykorzystana w terminie ważności z chwilą upływu terminu ważności staje się nieważna i Kupującemu będącemu posiadaczem e-Karty podarunkowej nie przysługują żadne roszczenia w tym zakresie.

e-Karty podarunkowe mogą być ze sobą łączone.

e-Kartę podarunkową Kupujący może zrealizować wyłącznie jeden raz.

Sklep nie wystawia duplikatów zniszczonych lub zagubionych e-Kart podarunkowych.

 

§ 3 Realizacja e-Kart podarunkowych

Kwoty Kart podarunkowych są kwotami brutto wyrażonymi w polskich złotych.

Kwota wskazana na Karcie podarunkowej nie uwzględnia kosztów dostawy Karty podarunkowej do Kupującego, ponieważ e-Karta podarunkowa jest wysyłana drogą mailową - bezpłatnie, od razu po dokonaniu zakupu.

e-Karta podarunkowa stanowi formę zapłaty za towary oferowane przez Wystawcę w Sklepie. Wystawca nie może odmówić realizacji ważnej e-Karty podarunkowej, chyba że została zagubiona lub zniszczona w stopniu uniemożliwiającym ustalenie jej daty ważności i pochodzenia od Wystawcy.

Realizacja e-Karty podarunkowej następuje poprzez wpisanie podczas zakupu kodu z e-Karty podarunkowej. 

W przypadku realizacji e-Karty podarunkowej wartość zamówienia zostaje pomniejszona o wartość nominalną e-Karty podarunkowej Jeśli wartość zakupów jest wyższa niż wartość e-Karty podarunkowej Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia brakującej kwoty/ceny sprzedaży.

§ 4 Reklamacje

Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące e-Kart podarunkowych należy zgłosić Wystawcy na adres e‑mail info@olajarczewska.com . Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

Wystawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że dla rzetelnego jej rozpatrzenia koniecznym będzie dostarczenie Wystawcy dodatkowych informacji. W takim wypadku powyższy termin liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.

§ 5 Odstąpienie od umowy sprzedaży e-Karty podarunkowej

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Konsumentowi dokonującemu zakupu e-Karty podarunkowej w Sklepie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia Karty podarunkowej w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

Konsument wykonuje swoje prawo do odstąpienia od umowy przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W tym celu Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego na stronie internetowej Sklepu, lecz nie jest to konieczne.

Konsument ma obowiązek zwrócić - odesłać mailowo potwierdzenie zamówienia wraz z kodem e-Karty podarunkowej (po zakupie Karty podarunkowej), Wystawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie potwiedzenia zakupu e-Karty podarunkowej przed jego upływem.

Wystawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności - sumę na którą zastała wystawiona e-Karta podarunkowa. Wystawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

§ 6 Zwroty i reklamacje towarów zakupionych z wykorzystaniem e-Karty podarunkowej

Do zakupów dokonanych w Sklepie z wykorzystaniem e-Karty podarunkowej znajdują zastosowanie zasady dotyczące prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży i odpowiedzialności sprzedawcy opisane w Regulaminie Sklepu znajdującym się na stronie internetowej https://www.olajarczewska.com/regulamin .

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia ewentualnego zwrotu lub reklamacji towarów zakupionych przez Kupującego przy użyciu e-Karty podarunkowej, Wystawca zwróci Kupującemu zapłaconą w Sklepie kwotę w formie innej e-Karty podarunkowej o wartości równej wartości kwoty wykorzystanej z e-Karty podarunkowej zrealizowanej na zakup zwracanego towaru – kwota zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty zwrotu towaru lub pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

§ 7 Ochrona danych osobowych

Zasady dotyczące przetwarzania przez Wystawcę danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies reguluje Polityka Prywatności i Plików Cookies znajdująca się pod adresem internetowym https://www.olajarczewska.com/polityka-prywatnosci

§ 8 Postanowienia końcowe

Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go w formacie *.pdf a także sporządzić jego wydruk. 

Wystawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie mają wpływu na uprawnienia posiadaczy e-Kart podarunkowych, które zostały już wystawione i wydane Kupującym.

Zmiany, o których mowa powyżej, obowiązują w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.11.2022 r.

bottom of page